top of page

תנאי שימוש באתר


​פסגות רום חברה לביטוח בע"מ (להלן - "פסגות רום") מאשרת לך שימוש באתר אינטרנט זה (להלן - "האתר") בכפיפות לתנאים המפורטים להלן:המידע וכל הדפים המצויים באתר הינם רכושה הבלעדי של פסגות רום לפי העניין. חל איסור להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה או השירותים המוצגים באתר זה.

 

"מידע" - כל חומר ו/או מידע שמוצג באתר בכל מדיה ובכלל זה במלים, תמונות, ציור, שרטוט, רישום ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל.האתר מכיל נתונים ותכנים שונים המוגנים על פי דין בהגנה של זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות. כמו כן, האתר כמכלול מוגן כיצירה שלמה. אין לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנייניות אלה.

 

האתר על כל המידע הנכלל בו, התוכנה שעליה מבוסס האתר, מידע וחומר שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ועומדים לרשותך כמות - שהם.אין באמור בדפים ובמידע משום הצעה, שידול או ייעוץ לביצוע עסקאות עם פסגות רום ו/או כל גורם אחר. לפני ביצוע כל עסקה, השקעה ונטילת חבות כספית כלשהי בהסתמך על המידע המצוי באתר, ממליצה בפניך פסגות רום להיזקק ליועץ מקצועי מוסמך בתחום הרלוונטי.פסגות רום ו/או מי מטעמה אינה אחראית לנזק שעלול להיגרם לך עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר או בגין ביטול או הפסקת השירותים הניתנים באתר.

 

על אף שפסגות רום עושה כל מאמץ בכדי להבטיח את איכות, אמינות, שלמות ורמת הדיוק והעדכון של המידע באתר עדיין יתכן שבמידע המוצג באתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים. פסגות רום ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית לנזק שעלול להיגרם לך עקב קיום שיבושים אלה. כמו-כן, פסגות רום ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית למידע המצוי באתרים אחרים או אתרים חיצוניים, המקושרים לאתר באמצעות קישורית ("לינק") או בכל דרך אחרת, והיא לא תשא באחריות לנזקים שייגרמו לך, אם יגרמו, עקב הסתמכות על המידע המצוי באתרים אלה או השימוש בו.

 

בכל מקרה של סתירה בין המידע שתקבל במהלך השימוש באתר לבין המידע המצוי במשרדי החברה, יהיה המידע המצוי במשרדיה המידע המחייב.העסקאות המוצעות באתר אינן מיועדות לקטינים ולמי שאינו אזרח ישראלי.מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.אשר לכל הנוסחים המופיעים באתר - מובהר בזאת כי האמור בלשון זכר גם בלשון נקבה במשמע וכי האמור בלשון יחיד גם בלשון רבים במשמע.

 

bottom of page